9

Nisan
2011

Ebu Hureyre’nin Cihad Aşkı

Yazar: admin  |  Kategori: ŞAHSiYETi & İLMİ  |  Yorum: Yok   |  

cihadEbu Hureyre, Hind topraklarında savaşmayı çok ister, bu isteğini şöyle ifade ederdi:
“Allah Resulü -aleyhissalatu vesselam-, bize Hindlilerle savaşta cenneti vaadetti. Ona ulaşabilseydim kendimi ve malımı bu uğurda feda ederdim. O zaman öldürüldüğümde en faziletli şehidlerden olur, şehid olmadan dönersem cehennem ateşinden korunmuş olurdum. “ (Vâkidî, Meğazî : 2/760)

Ebu hureyre, bir seferde nöbet tutarken, gece büyük bir gürültü oldu ve herkes sahile koştu. Etrafta bir şey göremeyince “Bir tehlike yok” diyerek tekrar yatmaya gittiler. O gitmeyip nöbete devam etti. Sahabelerden biri yanına gelerek: “Niçin duruyorsun? Sen de gitsene.” dedi.

-Allah Resulü  Aleyhissalatu vesselam- “Allah yolunda bir saat nöbet tutmak, Kadir gecesinde, Hacer’ul Esvedin yanında gece boyu namaz kılmaktan daha hayırlıdır” buyurdu (İbn Hibban, 4603)
Yermuk Savaşı’nda Müslümanların gerilediğini görünce öne atılarak askerlere şöyle seslendi:
“Hûr’ı Ayn’a koşun! Cennet-i Naim’e, Rabbinizin civarına koşun! Rabbinizin katında olanlar, burada olandan çok daha güzeldir. İyi bilin ki, Allah’ın fazl’ı, sabredenlerle beraberdir.”
(İbn Kesir, el-Bidaye ve’n Nihaye, 7/9)

 • "Bir kedi bulmuştum, onu elbisemin yeninde taşırdım; bundan dolayı 'Ebû Hureyre (kedicik babası)' künyesiyle çağrılır oldum."
  (ez-Zehebî, Tezkiretü'l-Huffâz, Haydarâbâd 1376/1956, I, 32).
 • Hayatı

 • Talha b. Ubeydullah

  "Şüphe yok ki Ebû Hureyre Hz. Peygamber (asv)'den bizim işitmediğimiz hadisleri işitmiştir."

  el-Hâkim en-Nisâbûrî, a.g.e, III, 511, 512
 • Hz. Aişe Validemiz;

  Aişe Validemiz, Abdullah b. Ömer’e gelerek,

  "Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği hadîslerden reddettiklerin var mı?" diye sormuş; o da: "Hayır, o cesaretli, bizse çekingen ve korkak davrandık." demiştir. O sırada orada bulunan ve konuşmaya şahit olan Ebû Hureyre (r.a.) de: "Evet, ben ezberledim, onlar unuttular. Bunda benim ne kusurum var?" diye haklılığını dile getirmiştir.

  (Hâkim, el-Müstedrek, 3/510; ez-Zehebî, Siyer, 2/608)
 • Ebu Hureyre (r.a)

  Benim çok hadîs rivâyet etmemin sebebi şudur:

  Ben fakîr bir kimseydim. Belli bir işim yoktu. Her zaman Rasulullah'a hizmet ediyordum.

  Muhâcirler çarşıda, pazarda alışverişle; ensâr da kendi malları, mülkleriyle uğraşırken, ben Resûlullah efendimizin yanında ilim tahsilinde bulundum.
 • imam-ı Buhari ;

  Hazret-i Ebu Hüreyre, sahabe ve muhaddisler nazarında son derece güvenilir, yüce bir şahsiyettir.
 • Abdullah ibni Ömer

  O, benden daha hayırlı ve naklettiğini daha iyi bilendir.
 • imam-ı Şafii

  Hazret-i Ebu Hüreyre, kendi dönemindeki hadis râvileri içinde, hafızası en sağlam olanıdır. buyurmuştur. (İbni Hacer, el-İsabe fi Temyizis-Sahabe, IV, 205)
 • Hz. Talha

  “Allah’a yemin olsun ki, onun, bizim Peygamber’den (s.a.s.) duymadıklarımızı duyduğundan asla şüphe etmem. Gerçek şu ki, bizler varlıklı kimselerdik; evimiz barkımız vardı. Peygamber’in (s.a.s.) yanına ancak sabah ya da akşamleyin gidebiliyorduk. Oysa Ebû Hureyre, hiçbir şeyi olmayan fakir bir insandı. Kendisi Hz. Peygamber’in (s.a.s.) misafiri olarak Suffa’da kalır ve yanından hiç ayrılmazdı.”

  (Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, 6/133; Tirmizî, Menâkıb 47)
 • Bağdâdî,

  Ebû Hureyre’nin (r.a.) hem kemmiyet hem de keyfiyet itibariyle hadîs ve sünnete olan bu vukûfiyeti, geçmişten günümüze Mu’tezile, Şia, Râfiziye ve Hâriciye gibi muhtelif mezhep mensuplarının dikkatini celbetmiş, genelde sahabeye karşı menfî bir tavır takınan bu mezhebî akımlar, Ebû Hureyre’ye (r.a.) karşı daha saldırgan bir üslûp kullanmışlardır.
  (Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Firâk, s.147)
 • Ebu Hureyre

 • Etiketler

 • Sayfalar

© Tüm Hakları Saklıdır - Ebu Hureyre (r.a) – Sahabe'den

ii mezhebi